W związku z profesjonalną usługą brokerską zapewniamy: 


1. Audyt ubezpieczeniowy przedsiębiorstwa - audyt aktualnych polis

2. Analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych w rodzajach ubezpieczeń ustalonych wspólnie

3. Opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia

4. Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia

5. Bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych

6. Pomoc w postępowaniach likwidacji szkód ubezpieczeniowych

7. Monitoring terminów płatności składek oraz terminów wygaśnięcia polis

8. Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego ochrony ubezpieczeniowej


Świadczymy usługę brokerską uwzględniając szeroką ofertę nastęujących ubezpieczeń dla firm:

• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

• Ubezpieczenie utraty zysku 

• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - ALL RISKS

• Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

• Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

• Ubezpieczenia maszyn od awarii

• Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

• Ubezpieczenie od Odpowiedzialnośći Cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu np. radca prawny, lekarz

• Ubezpieczenie od Odpowiedzialnośći Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym

• Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznymGwarancje ubezpieczeniowe:

1. przetargowa (wadialna)

2. należytego wykonania kontraktu

3. usunięcia wad i usterek

4. zwrotu zaliczki

5. spłaty należności celnych i podatkowychUbezpieczenia komunikacyjne

•  Ubezpieczenie ochrony prawnej

Adres
BROSS BROKER
ul. Wincentego Pola 13/44
35-021 Rzeszów

Fax 17 740 40 50

Kontakt
Email:
maciej.mikulec@brossbroker.pl
sekretariat@brossbroker.pl
Tel: 502 222 707
Tel: 17 740 40 50